top of page

Brannmaltkledning og CE-merking av heltrekledning

Brannmaltkledning

 

Brannklasser og CE-merking er viktige aspekter ved utvendig kledning som er avgjørende for å sikre bygningers sikkerhet og samsvar med forskrifter.

Brannklasser definerer materialers reaksjon på brann og deres evne til å bidra til spredning av brann.

Brannegenskapene til utvendig malt kledning som leveres fra produsent, skal fastsettes og branntestes etter felles europeiske klasser, såkalte Euroklasser.

Euroklasser angir produkters egenskaper ved brannpåvirkning og blir angitt etter en skala fra A til F, der A1 er produkter som er helt ubrennbare og F er eller kan være svært brennbare produkter.

Norge er gjennom EØS-avtalen, underlagt felles europeiske systemer som stiller krav til hvordan ytelsene til produktene skal vurderes og dokumenteres.

Retningslinjene for brannsikkerheten til utvendig kledning (preaksepterte ytelser) er beskrevet i veiledningen til TEK17 § 11-9 annet ledd, punkt E og i tabell 1A og 1B.

I brannklasse 1, som gjelder for ytterkledning for småhus og andre lave byggverk og indikerer at materialene har lav brannspredningsfare, er preakseptert ytelse for utvendige overflater angitt til Euroklasse D-s3,d0.

CE-merking

Produkter som dekkes av en harmonisert produktstandard, kjent som en EN-standard med et ZA-tillegg, skal CE-merkes i henhold til europeisk regelverk. CE-merkingen viser at produktet oppfyller europeiske krav til ytelse, helse, sikkerhet og miljø.

Trekledning er dekket av harmonisert standard NS-EN 14915.

Egenskapene ved brannpåvirkning til panelbord og kledningsbord av heltre, om de er behandlet eller ikke, skal klassifiseres etter NS-EN 13501-1.

Systemene for samsvarsattestering er definert i Byggevareforordningen og er felles for alle byggevarer. Dette systemet angir kategoriene 1+, 1, 2+, 3 og 4. Disse kategoriene angir ulike nivåer av kontroll og evaluering av produktets ytelse og overensstemmelse.

Gjennom AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) som inkluderer regelmessig overvåking og vurdering av produktets ytelse, sikres det at produktene forblir i overensstemmelse med deklarerte egenskaper og ytelseskrav, og at de oppfyller de nødvendige sikkerhets- og kvalitetsstandardene gjennom hele levetiden.

Når det gjelder utvendig kledning, kan ulike behandlinger påvirke hvilket system for samsvarsattestering som er aktuelt. Dette betyr at avhengig av hvilken behandling som er påført, vil produktet bli vurdert og sertifisert i henhold til det relevante systemet for samsvarsbeskrivelse angitt i standarden NS-EN 14915.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over systemene for vurdering og verifikasjon av konstant ytelse, samt kontrollnivået for samsvarsattestering for ulike behandlinger av utvendig kledning:

Kledningstype

Systemer for samsvarsattestering (Egenskaper ved brannpåvirkning)

Samsvarsattesteringsoppgaver (AVCP)

Utvendig kledning - Ubehandlet

Utvendig kledning – Behandlet (som ikke er brannmalt)

System 4 (Brannegenskaper i henhold til tabell 1 i NS-EN 14915)

System 3

System 1

Utvendig kledning – Brannmalt - klasse A, B, C

  • Produksjonskontroll i fabrikk, (produsent)

  • Fastsettelse av brannklasse ut fra tabell 1 dersom produktet oppfyller kriteriene (produsent), alternativt innledende typeprøving (Prøvingslaboratorium)

  • Produksjonskontroll i fabrikk, (produsent)

  • Innledende typeprøving utført av Prøvingslaboratorium, (rapport med prøvings-og beregningsresultater)

  • Produksjonskontroll i fabrikk, (produsent)

  • Stikkprøver på fabrikk, (produsent)

  • Innledende typeprøving/fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning osv., (sertifiseringsorgan)

  • Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget, (sertifiseringsorgan)

  • Årlig tilsyn, (sertifiseringsorgan)

bottom of page